Tràmit informatiu 02.06.- Modificació de les dades del Padró Municipal d'Habitants

Procediment per dur a terme la modificació de dades del Padró Municipal de Tremp. Correcció de dades errònies que no impliquin canvi de domicili.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1
 • Termini màxim de resolució :  Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària.                                    

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

Documentació que cal aportar

 • DNI/Passaport/NIE.
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document d'identitat dels fills menors.
 • Certificat del registre civil en cas que el canvi sigui posterior a la emissió del document d'identitat.
 • Document acreditatiu de la modificació a efectuar.
 • Instància general.

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Observacions

Si la sol·licitud es fa de forma presencial i en representació d'una altra persona s'haurà de presentar autorització de la persona titular degudament signada, juntament amb la còpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport.

Aquesta modificació pot ser per:
- Actualització de dades que no impliquin canvi de domicili.
- Correcció de dades errònies

 

Última revisió :  desembre  2011.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat