Tràmit informatiu 02.08.- Baixa al Padró Municipal d'Habitants

La baixa del patró municipal d'habitants de persones estrangeres que retornen al país d'origen.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 •  Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució:  Transcorregut el termini de tres mesos sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament es resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada: La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

Documentació que cal aportar

 • DNI/Passaport/NIE
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document d'identitat dels fills menors.
 • Instància de baixa del padró per unitat familiar.

Normativa

 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Observacions

Última revisió :  desembre 2011.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat