Tràmit amb certificat 04.01.- Sol·licitud de sales del Centre Cívic Tarraquet

El Centre Cívic Tarraquet disposa de diverses sales que es poden utilitzar, prèvia reserva, per a fer reunions, jornades, activitats... tant entitats com empreses privades.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït per a les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Tremp que tinguin per objecte al Pallars Jussà. Per a entitats empresarials s'aplicaran les taxes publicades a les ordenances fiscals de l'any en curs, apartat 5.4.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).

  Si es fa telemàticament cal disposar de certificat digital, fer la sol·licitud i adjuntar el document específic de sol·licitud de sales de centre cívic Tarraquet.

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de sales del Centre Cívic.

Normativa

 • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni de les entitats locals.
 • Normativa disponible a la web de l'Ajuntament de Tremp:
 • Ordenança Fiscal de l'any en curs.
 • Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

Les sales disponibles són:

 • Sala d'Actes: amb capacitat per a 70 persones. Disposa d'equip de so, projector, portàtil, cadires per a cursos i pissarra.
 • Sala de reunions: amb capacitat per a unes 15 persones.
 • Telecentre: dotat amb 10 ordinadors és un espai de formació.
 • Sala/Taller: espai de 30 metres quadrats. Disposa de cavallets, taules i cadires de fusta, un espai per a dur  a terme tallers de pintura, escultura,manualitats etc.
 • Buc d'assaig: aïllat acústicament, aquest espai de 20 metres quadrats és idoni per assajar grups de música

Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).
 

 

Última revisió :  setembre 2017.

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat