Tràmit amb certificat 02.04.- Volant de convivència actual

Document/Justificant emès per l'Ajuntament on s'especifiquen LES DADES DE LES PERSONES QUE CONVIUEN en un mateix domicili del municipi de Tremp en LA DATA ACTUAL.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució :  Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària.                                         
   

Utilització :  Aquest tràmit ens pot ser útil alhora de tramitar beques, sol·licitar l'ajut de transport escolar, per fer la declaració de la renda etc. 

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISISTS

Qualsevol persona major d'edat.
En el cas de ser menor d'edat també pot sol.licitar el volant qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada en el mateix domicili.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Horari de les oficines de 9h a 14h excepte festius

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Per iniciar el tràmit telemàticament s'ha d'omplir les dades del formulari, confirmar-les i enviar-les.

  El document sol·licitat s'enviarà a través de notificació telemàtica si així ho ha indicat el ciutadà en el formulari, on haurà indicat un telèfon mòbil i una adreça electrònica on rebre-ho.

  En el cas que no s'indiqui que es vol rebre de forma telemàtica s'enviarà a l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants de Tremp.

Documentació que cal aportar

 • Documents identificatius: DNI/Passaport/NIE. En cas de menors d'edat caldrà aportar, a més, el llibre de familia (original) o bé el passaport compartit
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Instància general.

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Observacions

Si la sol·licitud es fa de forma presencial i en representació d'una altra persona s'haurà de presentar autorització de la persona titular degudament signada, juntament amb la còpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport.

Si la sol·licitud es fa de forma telemàtica, i s'indica que es vol rebre en forma de notificació electrònica la documentació s'enviarà a través del e-notum i per tant, es rebrà a través d'internet. Caldrà facilitar un correu electrònic i un número de mòbil.

Si la sol·licitud es fa de forma telemàtica però no s'indica que es vol rebre en forma de notificació electrònica el  document s'enviarà a l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants de Tremp

Última revisió : desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat