Tràmit amb certificat 06.12.- Sol·licitud per la llicència d'instal·lació de taules a la via pública

Sol·licitud d'autorització municipal per col·locar taules amb finalitat lucrativa. La llicència abastarà l'any natural en que s'hagi demanat i s'entendrà prorrogada automàticament sempre i que no hi hagi una resolució de revocació.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :Ordenança Fiscal 4.11
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Seguretat i serveis - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Transcorregut el termini de dos mesos sense resoldre, la petició s'entendrà denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISISTS

Qualsevol persona major d'edat.

Ser titular o representant legal d'una activitat recreativa incloses al reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal adjuntar les sol·licituds amb les dades corresponents, signar-les, escanejar-les i enviar-les amb la tramesa telemàtica

 • Telemàticament/Internet

  A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. de la llei 39/2015( l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional)

Documentació que cal aportar

 • Plànol de situació.
 • Últim rebut, en cas de baixa.
 • Sol·licitud de llicència d'instal·lació de taules a la via pública (alta/ baixa).
 • Autorització de representant en cas que el titular del tràmit no pugui realitzar-lo

Normativa

Observacions

Última revisió :  desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat