Tràmit amb certificat 06.07.- Llicència de Gual amb o sense reserva d'aparcament

Sol·licitud de llicència per l'ús restringit de la vorera per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis, locals, garatges, recintes o solars, en el cas que hi hagi reserva d'estacionament.La placa que senyalitza l'atorga l'Ajuntament i impedeix l'estacionament de vehicles en front de l'accés al local, en tota l'amplada del gual.
 • Quan es fa: Durant tot l'any.
 • Cost del servei: Ordenança Fiscal 4.11 (tarifa cinquena).
 • Servei i unitats responsables:  Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea . (Manteniment, mobilitat i via pública). Seguretat i serveis - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini de dos mesos, la petició s'entendrà denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.


Autoritzat/ada:Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital per realitzar aquest tràmit i adjuntar com a documentació annexa les sol·licituds signades

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de gual (s'especifica en cada cas la documentació que s'ha d'aportar).

 • Fotografia de la façana i plànol de l'emplaçament -indicant la situació del gual-.
 • Placa (en cas de baixa).
 • Fotocòpia de l'últim rebut.
 • En el cas d'un canvi de nom, s'ha d'aportar el document acreditatiu de la propietat.
 • Ordre SEPA de domiciliació bancària

Normativa

 • Ordenança Municipal Fiscal 4.11 (tarifa cinquena).
 • Decret 336/1988 Reglament de patrimoni dels ens locals.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Observacions

Última Revisió: desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat