Tràmit amb certificat 02.02.- Volant actual del Padró Municipal d'Habitants

Document/Justificant emès per l'Ajuntament on s'especifiquen les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants relatives a una persona.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució:  Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: el menor i l'incapacitat legal sempre hauran de ser representats pel seu pare/mare/tutor o representant legal.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
En el cas de ser menor d'edat també pot sol.licitar el volant qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada en el mateix domicili.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Si s'accedeix amb certificat digital un cop indicades les dades de la sol·licitud, s'indica que es vol rebre notificacions telemàtiques, aleshores el volant de padró s'enviarà a través d'aquest sistema electrònic. S'haurà d'indicar un telèfon i una adreça electrònica on rebre la notificació

  Més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/la-notificacio-electronica-2/

Documentació que cal aportar

 • Document identificatiu : DNI/Passaport/NIE. En el cas de menors d'edat caldrà aportar, a més, el llibre de familia (original) o bé el passaport compartit.
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Instància general.

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

Observacions

Si la sol·licitud es fa de forma presencial i en representació d'una altra persona s'haurà de presentar autorització de la persona titular degudament signada, juntament amb la còpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport.

Si la sol·liticitud es fa de forma telemàtica, i el sol·licitant marca la opció de rebre Notificacions Telemàtiques el document s'enviarà a través d'internet amb una Notificació Telemàtica, sinó el document es lliurarà a l'adreça postal que consta al Padró Municipal d'Habitants de Tremp.

Última revisió : desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat