Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat 02.02.- Volant del Padró Municipal d'Habitants

Document/Justificant emès per l'Ajuntament on s'especifiquen les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants relatives a una persona.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució:  Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
En el cas de ser menor d'edat també pot sol.licitar el volant qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada en el mateix domicili.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Per iniciar el tràmit telemàticament s'ha d'omplir les dades del formulari, confirmar-les i enviar-les.
  El document Volant de Padró s'enviarà a l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants.

 • Correu postal

  Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

Documentació que cal aportar

 • DNI/Passaport/NIE.
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Instància general.

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Observacions

Si la sol·licitud es fa de forma presencial i en representació d'una altra persona s'haurà de presentar autorització de la persona titular degudament signada, juntament amb la còpia del DNI, Targeta de Residència o Passaport.

Si la sol·liticitud es fa de forma telemàtica, el document s'enviarà a l'adreça que consta al Padró Municipal d'Habitants de Tremp.

Última revisió :  juny 2015

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dl. a dss. excepte festius, els dissabtes de l’estiu romandrà tancat - administracio@ajuntamentdetremp.cat