Tràmit amb certificat 06.16.- Llicència urbanística obra menor (sense document tècnic)

És el permís necessari per a la realització d'obres considerades com a menors. (Les obres menors són les que no comporten augment de la superficie ni de volum de l'immoble).
 • Quan es fa :  Durant tot l'any. Abans d'iniciar les obres s'ha de disposar de llicència.
 • Cost del servei :  Ordenances fiscals de l'any en curs.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament Area 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: El termini per concedir la llicència, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, és el següent: Dos mesos en cas que s'hagi presentat un projecte de l'obra, un mes en cas que no s'hagi presentat un projecte de l'obra.

Si transcorregut aquest període el sol·licitant no ha rebut cap notificació, la llicència es considera atorgada (llevat que la sol·licitud tingui com a conseqüència que es transfereixin a l'interessat/ada o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic o que estigui relacionada amb obres de nova planta quan no s'hagin complert els deures exigits per la normativa urbanística aplicable i el planejament o per la manca d'informes preceptius i vinculants d'altres administracions que siguin determinants per a l'atorgament de la llicència; en aquests supòsits es considerarà desestimada).

Tramitació

Interessat/ada:  El propietari ,  promotor o constructor de l'obra.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

  Departament d'obres i serveis: Edifici Casa Consistorial segona planta.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital

 • Telemàticament/Internet

  A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. de la llei 39/2015( l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional)

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud de llicència urbanística.
 • Plànol cadastral de la situació de l'obra.
 • Pressupost de les obres a executar.
 • Qüestionari.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • En el cas d'actuar en nom d'una altra persona, el full d'autorització.

Normativa

Legislació general: 

Legislació específica:

Normativa municipal:

Observacions

Es consideren obres menors: annex 2 POUM.

 

Última revisió: Octubre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat