Tràmit amb certificat 10.03.- Pagament IVTNU (plusvàlua)

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana o Plusvàlua.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Ordenança Fiscal 2.4
 • Serveis i unitats responsables: Regidoria de Règim Intern; Administració - Àrea 1.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Àrea de Tresoreria i Intervenció (Casa Consistorial 3a.planta)
  Tf. 973650005 ext.335

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia de l'escriptura de transmissió de l'impost, o declaració de transmissió.

 

Normativa

 • Ordenança fiscal 2.4 sobre l'Impost sobre l'increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • Articles 104 a 110 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • Ordenança general de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Local i d'altres ens, la gestió dels quals ha estat delegada en l'OAGRTL de la Diputació de Lleida.(en l'apartat de recaptació executiva)

Observacions

Aquest impost s'ha de fer efectiu quan hi ha una transmissió de la propietat per qualsevol títol o bé la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini sobre el terreny de naturalesa urbana.

La informació es pot aportar per la plataforma digital notarial que servirà de  base per elaborar les notificacions.

Si el contribuent vol demanar un fraccionament haurà de fer-ho omplint una sol·licitud general i especificant en quants terminis ho vol pagar (màxim 24 mesos)

Si l'import és superior a 3.000 euros haurà d'aportar una garantia, que la més habitual és l'aval bancari. Si aporta aval bancari aquest ha d'incloure el deute més els interessos legals (l'any 2017 es de 3%), si no cal aval bancari, el deute s'hi ha d'afegir l'interès de demora (l'any 2017 aquest interes es del 3,75%)

Els terminis (mínim 50euros) s'abonaran per mitjà de domiciliació bancària.

Última revisió novembre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat