Tràmit informatiu 10.04.- Impostos municipals: IBI, IVTM i IAE

El pagament dels impostos IBI (Impost sobre Béns Immobles), IVTM (Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, i IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) són impostos gestionats per l'OAGRTL.

IBI: És un tribut directe de caràcter real que grava el valor de los Béns Immobles del terme municipal.

IVTM: És un tribut que grava la titularitat de vehicles de tracció mecànica (de qualsevol classe i categoria) aptes per circular per la via pública.

IAE: És un tribut que grava l'exercici d'activitats empresarials, professionals o artístiques que es desenvolupen dins del terme municipal.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISISTS

Qualsevol persona major d'edat.

Normativa

  • Ordenança Fiscal de l'any en curs del municipi de Tremp (2.1, 2.2, 2.5)
  • Normativa tributària de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. OAGRTL
  • R DL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refo`s de la llei reguladora d'hisendes locals.

Observacions

La gestió i recaptació d'aquests tributs està delegada a l'Organisme Autònom de Gewstió i Recaptació de Tributs (tf. 973650263)

Per a informar-se de la resta de documentació, s'ha de dirigir al OAGRTL de Tremp (Passeig del Vall, 15).

  • Podeu consultar també la web del Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals de la Diputacio de Lleida OAGRT

Última revisió novembre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

  • Informatiu
  • Tràmit sense certificat
  • Tràmit amb certificat

Opcions

  • Impresos
  • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat