Tràmit amb certificat 02.08.- Baixa al Padró Municipal d'Habitants

La baixa del patró municipal d'habitants de persones estrangeres que retornen al país d'origen.
 • Quan es fa:  Durant tot l’any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 •  Serveis i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució:  Transcorregut el termini de tres mesos sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament es resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada: La persona interessada.

Representant: el menor i l'incapacitat legal sempre hauran de ser representats pel seu pare/mare/tutor o representant legal.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat

En el cas de ser menor d'edat també pot sol.licitar el volant qualsevol persona major d'edat que estigui empadronada en el mateix domicili.
 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital, omplir les dades i adjuntar la sol·licitud i envar-ho

  Cal adjuntar amb la sol·licitud el document de baixa del padró  municipal signat.

Documentació que cal aportar

 • DNI/Passaport/NIE
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Fotocòpia del DNI/Passaport/NIE de l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Llibre de família, certificat de naixement o document d'identitat dels fills menors.
 • Instància de baixa del padró per unitat familiar.

Normativa

 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.

Observacions

Última revisió :  desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat