Tràmit informatiu 06.01.- Borsa d'Habitatge: Inscripció Llogater/Arrendatari

Servei gratuït de mediació per al lloguer d'habitatges. Aquest servei està dirigit a aquelles persones que busquen un allotjament de lloguer (pis, apartament etc.)
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament - Àrea 2.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària. La resolució la fa l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. la persona interessada.

Representat: Representant acreditat.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/da.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Consulta altres requisits al següent enllaç

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Borsa d'Habitatge de Tremp - Despatx 3a. planta

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d'edat.
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
 • Fotocòpies del DNI i el NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convicència o parella estable
 • Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de renda, certificats d'indressos etc.)
 • Autorització signada per l'interessat, si el sol·licitant actua en representació d'una altra persona.
 • Sentència de separació, si s'escau
 • Carnet monoparental, si s'escau

Normativa

 • Pla d'habitatge 2007/2016
 • Més normativa en vigor
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Observacions

Aquest servei està conveniat amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya.

L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge de joves i altres col·lectius.

Més informació

 

Última revisió: desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat