Tràmit amb certificat 05.02.- Participació a les Fires

Permet iniciar el procés de sol·licitud de participació en una de les dues Fires que es duen a terme al municipi: Fira de Primavera i Fira del Codony.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  segons ordenances fiscals en curs
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: L'Ajuntament donarà resposta a la sol·licitud enviant el contracte, en el cas que aquest no s'envii està denegada la sol·licitud.

Tramitació

Interessat/ada: La persona interessada (autònom), empresa i/o entitat.

Representant: Representant legal de l'empresa o entitat.

 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certficat digital

Documentació que cal aportar

S'ha de contactar amb els organitzadors de l'Ajuntament per saber si cal aportar documentació extra. (tel 973650005 ext 343)

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica        
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

Dates de les Fires:

 • Fira del Codony: Darrer dissabte del mes d'octubre o primer de novembre
 • Fira de Primavera: El primer cap de setmana del mes de maig

(Anualment es defineixen les dates, cal contactar amb l'Ajuntament per saber exactament les dates)

Per contactar: promocioeconomica@ajuntamentdetremp.cat

Tel: 973650005 ext 342

Un cop feta la sol·licitud, l'Ajuntament de Tremp l'avaluarà i si es valida es procedirà a la contractació de l'espai firal. 

Última revisió: Desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat