Tràmit amb certificat 05.01.- Borsa de Treball

D'una banda les empreses poden fer ús d'aquest servei per tal de trobar persones adients per desenvolupar una tasca, de l'altra, es poden inscriure persones que busquen feina o la volen millorar.
 • Quan es fa:  Durant tot l'any.
 • Cost del servei:  Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució: La prevista a l'ordenament.

Tramitació

Interessat/ada: La persona interessada (autònom), empresa i/o entitat.

Representant: Representant legal de l'empresa o entitat.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Caldrà disposar de certificat digital, i després d'omplir les dades del formulari web, adjuntar els documents de sol·licitud que es poden descarregar a la secció d'impresos.

Documentació que cal aportar

Segons si la sol·licitud la formula un empresari o bé una persona que busca feina s'haurà d'ajuntar una documentació diferent.

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica        
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

La borsa de treball de l'Ajuntament de Tremp és una eina exclusivament adreçada a facilitar el contacte entre empreses i treballadors. La inscripció a la mateixa no és vàlida per a la provisió de llocs de treball de l’Ajuntament de Tremp, atès que aquestes ofertes s’han de tramitar mitjançant convocatòria pública, que sempre es publica a pàgina web de l’ajuntament.

El funcionament es basa en l’enviament de currículums de les persones inscrites, que compleixen amb el perfil requerit, a aquelles empreses que hagin formalitzat una oferta de treball.

Una vegada remesa la informació de les persones inscrites en la borsa, és la mateixa empresa la es fa càrrec de totes les accions necessàries per dur a terme el procés de selecció.

Les dades de les persones inscrites a borsa tenen una validesa de 5 anys. Transcorregut aquest termini sense que l’usuari/a renovi la seva inscripció, es procedirà a donar-lo/a de baixa del servei.

Aquest és un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure i facilitar la cerca de treball al municipi i comarca.

 

Existeixen dues possibilitats:

 • Donar-se d'alta a la borsa de treball com a empresari que busca persones per incorporar a la seva plantilla i vol dur a terme una selecció de personal.
 • Donar-se d'alta a la borsa de treball com a persona que busca feina o la vol millorar. En aquest cas és important disposar d'un currículum actualitzat amb les tasques i formació realitzats.

Última revisió: octubre 2017

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat