Tràmit amb certificat 02.07.- Renovació de residència del Padró Municipal d'Habitants

Procediment per renovar el Padró Municipal d'Habitants dels estrangers no comunitaris sense permís de residència permanent.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea.  Administració - Àrea 1.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics: Ordinàriament es resolt al moment.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor empadronat al domicili.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISISTS

Qualsevol persona major d'edat.

Els menor d'edat i incapacitats haurà de fer el tràmit un dels seus respresentants legals o tutors.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

 • Documents identificatius: Passaport o targeta de residència original i en vigor. En el cas de menors d'edat caldrà aportar, a més, el llibre de familia (original) o bé el passaport compartit.
 • En cas que es vulgui modificar l'adreça d'empadronament:

              a) contracte de lloguer i rebut conforme s'ha satisfet la quantitat acordada

              b) escriptura de propietat o autorització de la persona titular de l'habitatge on es realitzarà la 

                 inscripció (juntament amb la fotocòpia del document d'identitat d'aquesta i del títol de propietat o

                  ocupació de l'habitatge).

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Real Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
 • Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social i modificacions de la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre i llei orgànica 14/2003 de 20 de novembre.

Observacions

Aques procediment s'ha de repetir cada dos anys.

Última revisió :  desembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat