Tràmit amb certificat 03.01.- Cementiri municipal

Sol·licituds d'actuacions sobre el cementiri de titularitat municipal i gestionat pel mateix ajuntament.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Ordenança fiscal  4.5
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis Personals - Àrea3
 • Termini màxim de resolució : Transcorregut el termini de tres mesos sense resoldre, la petició s'entendrà estimada. En el cas de col·locació d'una làpida, el termini és d'un mes.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular de la sepultura.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada pel titular de la sepultura.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat. 

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  I adjuntar els documents/sol·licituds degudament complimentats (sol·licitud de serveis funeraris, ordre sepa i autorització representant si s'escau)

Documentació que cal aportar

Sol·licitud degudament cumplimentada i ordre sepa de domiciliació bancària

Normativa

 • Ordenança fiscal de l'any en curs núm. 4.5. Ajuntament de Tremp: Taxa per la prestació dels serveis funeraris del cementiri.
 • Reglament del Cementiri Municipal.
 • Reglament dels serveis funeraris al municipi de Tremp.
 • Qualsevol servei que es presti haurà d'acomplir les prescripcions sanitàries, especialment el Decret 297/1997 de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitàriamortuòria de Catalunya; o qualsevol altra normativa d'aplicació.

Ves a l'enllaç de les ordenances i reglaments municipals

Observacions

Les taxes estan publicades a l'ordenança fiscal de l'any en curs núm 4.5.3 es divideixen en la taxa per la conservació del cementiri i la resta de tarifes dels diferents serveis.

Les primeres es cobraran per domiciliació bancària (cal omplir l'ordre sepa) durant el període de cobrament del padró aprovat cada anualitat.

La resta es pot fer presencialment a l'Ajuntament, per domiciliació bancària o per la banca on-line a ravés de codis de barres.

 

Última revisió: gener 2019

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat