Tràmit amb certificat 04.05- Carnet Biblioteca Pública Maria Barbal

Document necessari per accedir a certs serveis de la Biblioteca Pública Maria Barbal.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït (excepte duplicats).
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes juridics: Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Representant: Pare/mare/tutor/a del/de la menor.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Els menors d'edat han de portar el full de sol·licitud correctament signat pel representant legal.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

 • Presencialment

  Biblioteca Pública Maria Barbal: Plaça de Catalunya, 6 25620 Tremp

  Tf. de contacte: 973653461

Documentació que cal aportar

Sol·licitud del carnet de la biblioteca.

Normativa

 • Normativa de la Biblioteca Pública Maria Barbal de Tremp .
 • Ordenances fiscals de l'any en curs.
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l 
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Observacions

 • És un servei municipal d’informació per a la cultura, formació i lleure obert a tota la ciutadania, de qualsevol edat i interessos.
 • En cas de pèrdua del carnet, el duplicat tindrà un cost, segons ordenances fiscals
 • Consultar més informació i horaris:  http://www.tremp.cat/biblioteca

 

Última revisió: octubre 2019

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat