Tràmit amb certificat 04.03.- Subvencions a entitats/associacions

Convocatòries d'ajuts a entitats
 • Quan es fa :  Durant el termini de la convocatòria (veure bases de l'any en curs).
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada  
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini de sis mesos sense resoldre, la petició s'entendrà denegada.

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.
Qualsevol entitat sense ànim de lucre registrada al municipi.

Formes de tramitació

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal disposar de certificat digital, autenticar-se al web, i un cop reconegut el certificat digital, omplir les dades i adjuntar les sol·licituds i formularis amb les dades introduides.

Documentació que cal aportar

 • Autorització per tramitar en nom de l'associació (darrera acta que autoritzi a tramitar)
 • Sol·licitud de subvencions:

                Imprès de sol·licitud de subvencions.

                Documentació tècnica específica per a l’ajut.

 

 • Justificació de subvencions:

               Imprès de justificació.

               Factures de les activitats dutes a terme de l'any a justificar.

               Còpia de la cartelleria on s'acrediti l'ús dels logotips.

               Imprès de domiciliació bancària.

               Imprès de modificació de pressupost de l'activitat, si s'escau.

 

 

Normativa

 • Llei 38/2003 , de 17 de novembre, general de subvencions
 • Real Decret 887/2006, de 21 de juliol
 • Bases generals per a l'atorgament de subvencions per l'Ajuntament de Tremp a entitats locals.
 • Bases específiques de l'Ajuntament per a l'any en curs
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònic

 

Observacions

Otorgament de subvencions:

Les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que l'Ajuntament i/o els seus Organismes Autònoms atorguen a entitats i/o particulars per fomentar activitats i que siguin d'interès públic local, d'acord amb el que estableixen les bases reguladores de la convocatòria.

Són subvencionables les activitats que duguin a terme aquelles entitats i/o particulars, dins d'aquesta anualitat, en l'àmbit de l'esport, benestar social, joventut, esports, educació, cooperació, cultura i festes majors de nuclis agregats, d'acord amb el que estableixen les bases específiques reguladores de cada convocatòria, que es publiquen anualment i que siguin sol·licitades pels seus representants legals (president o secretari)

Més informació al web del Ministerio: Base de Datos Nacional de Subvenciones

o bé a la seu electrònica de l'Ajuntament: Consulta la Seu-Portal Transparència

 

Tramitació:

Cal descarregar els documents , omplir-los i  tot seguit entrar al web, autenticar-se i un cop reconegut el certificat digital, omplir les dades i adjuntar les sol·licituds i formularis amb les dades introduides i enviar.

 

Última revisió : ABRIL 2021

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat