Tràmit amb certificat 04.04.- Registre Municipal d'entitats: alta, modificació o baixa

Les entitats que tenen la seu social o bé l'objecte de la seva activitat és al municipi de Tremp, un cop constituïdes com a associació en el Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, poden inscriure's al Registre Municipal d'Entitats de Tremp.
 • Quan es fa: Durant tot l'any.
 • Cost del servei: Gratuït.
 • Servei i unitats responsables: Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea . Serveis personal -  Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució:  Presencialment es lliura al moment de la sol·licitud, sempre que es compleixin els requisits demanats i s'aporti la documentació necessària.

Tramitació

Interessat/da: Qualsevol persona.

Representant:  El representant de l'entitat.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Cal autenticar-se amb certificat ditgital i adjuntar la sol·licitud degudament cumplimentada.

Documentació que cal aportar

 • Fotocòpia del NIF.
 • Acta aprovació junta vigent
 • Fotocòpia dels estatuts.
 • Sol·licitud de registre per a entitats.
 • Document d'excempció d'IVA, si escau.

Normativa

 • Normativa disponible a la web de l'Ajuntament de Tremp:
 • Ordenança Fiscal de l'any en curs.
 • Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades

 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

Caldrà notificar tots els canvis que es vagin produint a l'entitat:  els canvis de junta, seu social etc. a l'Ajuntament de Tremp.

Aquest tràmit els permet rebre col·laboració municipal en les activitats que portin a terme per les persones associades o per a la ciutadania en general.

Més informació matins al departament de cultura de l'Ajuntament de Tremp 973650005 ext 338

 

Última revisió : octubre 2020

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat