Tràmit sense certificat 11.4.- Sol·licitud sala de reunions del Pavelló del Joncar - Entitats

La Regidoria d'Esports de Tremp posa a disposició de les entitats de Tremp, la sala de reunions del Pavelló del Joncar prèvia reserva i consulta de disponibilitat de la sala, trucant al mati a l'Ajuntament de Tremp (973650005), o bé a la tarda al Pavelló (973651379)
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït per a les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Tremp que tinguin per objecte al Pallars Jussà. Per a entitats empresarials s'aplicaran les taxes publicades a les ordenances fiscals de l'any en curs, apartat 5.4.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  Entitat o empresa.

Representant: Persona que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

  Si us voleu dirigir a les oficines d'Esports : Pavelló del Juncar 25620 Tremp - Tf. 973651379

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

Documentació que cal aportar

En el cas que s'actui en representació de l'associació caldrà acreditar que és el representant amb la còpia de la darrera acta de nomenament dels representants de l'associació, en cas que l'ajuntament no la tingui.

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 • Normativa disponible a la web de l'Ajuntament de Tremp:

 • Ordenança Fiscal de l'any en curs.
 • Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

http://www.tremp.cat/esports

Ultima revisió: setembre 2020

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat