Tràmit amb certificat 06.06.- Sol·licitud clau per fitó

Permet presentar una sol·licitud al registre d'entrada de l’Ajuntament de Tremp amb l'objectiu d'obtenir una clau d'obertura del fitó situat en l'emplaçament que especifiqui el formulari.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Desenvolupament - Àrea 2. Seguretat Ciutadana i Via Pública

Tramitació

Interessat/ada:  El titular del tràmit. La persona interessada.

Autoritzat/ada: Qualsevol persona que sigui autoritzada per l'interessat/ada i que presenti el formulari corresponent
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Presencialment

  L'atenció presencial a l'Ajuntament de Tremp és amb cita prèvia.

  Per sol·licitar la cita prèvia es pot fer de dues formes:

  Oficina de registre de l'Ajuntament de Tremp: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  De dilluns a divendres de 9h a 14h

 • Correu postal / Oficina de Correus

  Adreça Ajuntament: Plaça de la Creu,1 25620 Tremp

  Es podrà presentar a les oficines de correus (per exemple, oficina de Tremp: Carrer Francesc Macià,4 25620), tal com s'estableixi reglamentàriament.

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Per tramitar la sol·licitud telemàticament cal disposar de certificat digital (per exemple idcat)

  El que caldrà primer és omplir el document de sol·licitud amb les dades correctes, un cop fet això caldrà signar el documetn en pdf i desar-lo.

  A continuació caldrà entrar al link del final de la pàgina, que us portarà al tràmit, completar les dades i adjuntar el document que prèviament havieu desat al vostre ordinador, i finalment enviar-ho tot.

Documentació que cal aportar

Sol·licitud degudament omplerta i signada

Autorització per tramitar en nom d'una altra persona, si es el cas.

Annexes a la informació/sol·licitud que es tramita

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 • Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat adm. de la Generalitat i dels governs locals i d'impuls de l'activitat econòmica        
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

 

Observacions

El ciutadà haurà de fer efectiu un aval (fiança) de 30 euros. EL comprovant de dipòsit de la fiança es farà en el document (diligència) de lliurament de material i es retornarà, si s'escau, amb el document de retorn de material.

 

Última revisió: gener 2019

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat