Tràmit amb certificat 04.01.- Sol·licitud de sales del Centre Cívic Tarraquet

El Centre Cívic Tarraquet disposa de diverses sales que es poden utilitzar, prèvia reserva, per a fer reunions, jornades, activitats... tant entitats com empreses privades.
 • Quan es fa :  Durant tot l'any.
 • Cost del servei :  Gratuït per a les entitats sense ànim de lucre inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Tremp que tinguin per objecte al Pallars Jussà. Per a entitats empresarials s'aplicaran les taxes publicades a les ordenances fiscals de l'any en curs, apartat 5.4.
 • Servei i unitats responsables : Alcaldia o Regidoria delegada de l'àrea. Serveis personals - Àrea 3.
 • Termini màxim de resolució i efectes jurídics :  Transcorregut el termini d'un mes sense resoldre, la petició s'entendrà acceptada (ordinàriament és resolt al moment).

Tramitació

Interessat/ada:  Qualsevol persona, entitat o empresa.

Representant: Persona que pertany a la entitat o empresa.
 

REQUISITS

Qualsevol persona major d'edat.

Formes de tramitació

 • Telemàticament/internet

  Seguir l'enllaç que hi ha al final d'aquesta pàgina i que us durà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tremp

  Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).

  ATENCIÓ!: Cal disposar de certificat digital de l'entitat o bé certificat digital del representant per fer qualsevol tràmit amb l'Ajuntament de Tremp.

  Primer de tot haureu de descarregar-vos el document de sol·licitud de la sala, on indicareu horaris, dies, tipus d'activitat etc. Seguidament signareu el document digitalment i després accedireu a la web (tramitar per internet), omplireu les dades que us requereixin i adjuntareu aquesta sol·licitud signada electrònicament.

   

 • Telemàticament/Internet

  A la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1. de la llei 39/2015( l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institucional)

Documentació que cal aportar

Sol·licitud de sales del Centre Cívic signada electrònicament.

En el cas que s'actui en representació de l'associació caldrà acreditar que és el representant amb la còpia de la darrera acta de nomenament dels representants de l'associació

 

Normativa

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 • Normativa disponible a la web de l'Ajuntament de Tremp:

 • Ordenança Fiscal de l'any en curs.
 • Reglament de funcionament del Centre Cívic Tarraquet
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal 
 • Llei 19/2013 del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i  bon govern
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic  
 • Ordenança municipal per al govern i l'administració electrònica  

Observacions

Les sales disponibles són:

 • Sala d'Actes: amb capacitat per a 70 persones. Disposa d'equip de so, projector, portàtil, cadires per a cursos i pissarra.
 • Sala de reunions: amb capacitat per a unes 15 persones.
 • Telecentre: dotat amb 10 ordinadors és un espai de formació.
 • Sala/Taller: espai de 30 metres quadrats. Disposa de cavallets, taules i cadires de fusta, un espai per a dur  a terme tallers de pintura, escultura,manualitats etc.
 • Buc d'assaig: aïllat acústicament, aquest espai de 20 metres quadrats és idoni per assajar grups de música

Previ a la reserva de la sala s'ha de contactar telefònicament o presencialment amb el personal del Centre a fi que confirmi la disponibilitat de la sala en l'horari i data demanats (Tel. 973 652 300; tardes dilluns o dijous de  16 a 20h o bé matins de 9h a 14h al telèfon 973650005).
 

 

Última revisió :  novembre 2018

La meva carpeta

Llegenda de símbols

Tipus de tràmits

 • Informatiu
 • Tràmit sense certificat
 • Tràmit amb certificat

Opcions

 • Impresos
 • Pagament
© Ajuntament de Tremp
Plaça de la Creu, 1 25620 Tremp (Lleida) | Tlf. 973650005 Fax. 973652036
Horari d'atenció al públic de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres excepte festius - administracio@ajuntamentdetremp.cat